سوابق کاری

آیا قصد همکاری با ما را دارید؟

شرکت Realty Group به سرعت در حال رشد است اصلی ترین کار برای مطمئن شدن از داشتن محیط کاری راحت و آرام. به همین دلیل به ما توانایی های کار گروهی ایمان داریم.

ارتباط بین گروهی از همکاران جدید که در گروه ما هستند بسیار مهم بوده و محیط امن کاری در شرکت کارایی را افزایش میدهد.

realty group cariers

Text you details and Upload your (Pdf) C.V

    or you can send your C.V to: hr@realtygroup.com.tr

    Scrolling Top
    whatsapp whatsapp,brand wb cc0 jeh4x8